Boris Kuptsov
Boris Kuptsov
president
Alexander Tunkin
Alexander Tunkin
General Manager
Liudmyla Herasymova
Liudmyla Herasymova
Financial auditor
Vlad Khristenko
Vlad Khristenko
Head of Marketing Departmen
Sergey Yarovoy
Sergey Yarovoy
Commercial Director
Natalya Titarenko
Natalya Titarenko
Head of Law Department