Boris Kuptsov
Boris Kuptsov
president
Vadim Yakovlev
Vadim Yakovlev
General Manager
Liudmyla Herasymova
Liudmyla Herasymova
Financial auditor
Sergey Yarovoy
Sergey Yarovoy
Commercial Director
Natalya Titarenko
Natalya Titarenko
Head of Law Department